hp-med-hl-digestive.gif你 所 選 的 藥 物 屬 於 增 加 腸 道 蠕 動 藥(Motility Stimulants) , 是 腸 胃 類 藥 物 的 一 種 。
hp-med-but-05name.gif常 見 的 增 加 腸 道 蠕 動 藥 包 括 ︰
 • Cisapide
 • Domperidone
 • Maxolon R
 • Metoclopramide
 • Motilium
 • Prepulsid R
 • hp-med-but-01function.gif此 類 藥 物 能 加 快 腸 道 和 胃 部 的 蠕 動 , 亦 能 加 快 食 道 和 胃 部 把 食 物 傳 送 到 小 腸 。 此 藥 多 用 於 消 化 不 良 , 胃 液 反 流 , 嘔 吐 等 。
  hp-med-but-02method.gif----
  hp-med-but-03side.gifCisapride, Prepulsid ── 肚 瀉 , 肚 痛
  hp-med-but-04caution.gif

  高 血 壓 , 柏 金 遜 病 , 哮 喘 , 肝 腎 衰 竭 患 者 宜 少 服 用 。